DECLARACIÓ DE BARCELONA (pdf)

Els ombudsman membres de la secció europea de l’IOI, reunits en el Segon Seminari sobre els Reptes dels Drets Humans II: Populisme? Regressions de Drets Humans i el Paper de l’Ombudsman, celebrat a Barcelona els dies 3 i 4 d’abril de 2017;

Considerant l’estàndard de drets humans vigent al continent europeu, representat pel Conveni europeu de drets humans i altres tractats internacionals del Consell d’Europa i la Unió Europea, i també la Declaració universal de drets humans i els pactes internacional de drets humans de l’ONU de què són part tots els nostres estats;

Considerant les cartes de drets fonamentals de les constitucions nacionalsi altres normes fonamentals dels països europeus;

Considerant els valors de la dignitat humana, la igualtat d’homes i dones, la llibertat individual, i la solidaritat entre persones i pobles;

Considerant el paper de l’ombudsman en la promoció i la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals;

DENUNCIEN

Lesrestriccions als drets humans i llibertats fonamentals que es produeixen en alguns països europeus basades en amenaces a la seguretat i l’ordre públic; amenacesque, malgrat la seva gravetat, no poden qüestionar el model d’estat democràtic i de dret de les nostres societats ni els estàndards europeus de drets humans.

La retòrica contra les persones migrants i refugiades, itambé contra les minories; una retòrica que, més enllà del dret a la llibertat d’expressió, pot caure en discurs d’odi pel seu caràcter xenòfob, racista i islamòfob.

Els obstacles per a l’arribada a molts països d’Europa de persones refugiades provinents de situacions greus de vulneració de drets humans.Aquests obstacles  condemnen aquestes persones a condicions de vida infrahumanes indignes de l’Europa del segle XXI i criminalitzen iniciatives humanitàries que són l’expressió de la solidaritat de la societat civil europea.

L’Acord entre la Unió Europea i Turquia de 18 de març de 2016 per al retorn i l’intercanvi forçat de persones refugiades, en allò que pugui vulnerar els codis europeus de drets humans.

Les regressions en matèria de drets socials com a conseqüència de la crisi econòmica que ha patit la regió europea des de fa gairebé una dècada.

I REAFIRMEN

El compromís de les nostres institucions amb la promoció i la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals, tant econòmics i socials com civils i polítics.

L’exigència als nostres estats perquè compleixin plenament els seus deures internacionals en matèria de drets humans i suprimeixin els estats d’excepció i les suspensions del Conveni europeu allà on aquestes limitacions no siguin absolutament imprescindibles.

L’exigència als estats de la Unió Europea d’acollir les persones migrants i refugiades,en compliment dela proposta de la Comissió Europea de setembre de 2015, i tractar-les d’acord amb els estàndards i els tractats internacionals i europeus de drets humans, amb una atenció especial als drets i a l’interès superior dels infants. Així mateix, de respectar les recomanacions de l’Agència Europea de Drets Fonamentals que propugnen excloure l’assistència humanitària a migrants i refugiats de la persecució penal prevista per al tràfic de persones.

La necessitat de cooperació en xarxa de les institucions d’ombudsman a escala europea i mundial per fer front als reptes comuns de defensa dels drets i llibertats, particularment per protegir els drets de les persones migrants i refugiades als països d’origen, trànsit i destinació.

El compromís de la secció europea de l’IOI de supervisar les situacions de risc de vulneració de drets humans amb dimensió internacional a instància dels seus membres, donar suport als membres que ho necessitin i denunciar les vulneracions efectives de drets humans que es produeixin a Europa.

La voluntat dels membres de la secció europea de l’IOI d’intercanviar bones pràctiques pel que fa al tractament de queixes i actuacions d’ofici en matèria de drets humans.

L’oferta al Consell d’Europa (a través del comissari europeu de drets humans, el president de l’Assemblea Parlamentària i el secretari general d’aquesta organització) i a l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea per col·laborar en les seves tasques de promoció i protecció dels drets humans a Europa, si escau, a través d’un memoràndum d’entesa entre l’IOI i aquestes institucions.